प्रकाशनहरु


Topic Download

चुरे उत्थानशील आयोजना संक्षिप्त परिचय

download

Project Introduction English Version

download
Topic Download

१५-सं.पा.प्र.पु.यो —तावा उत्तर नदी प्रणाली

download

२६ -सं.पा.प्र.पु.यो—लखनदेही नदी प्रणाली

download

२५-सं.पा.प्र.पु.यो—रातु नदी प्रणाली

download

२४-सं.पा.प्र.पु.यो—बिहुल नदी प्रणाली

download

२३-सं.पा.प्र.पु.यो-बलान नदी प्रणाली

download

१८-सं.पा.प्र.पु.यो—कमला—उत्तरी नदी प्रणाली

download

१७-सं.पा.प्र.पु.यो—कमला बेलसोट जोगिया नदी प्रणाली

download

५. सं.पा.प्र.पु.यो- गिदेरी

download

२२-सं.पा.प्र.पु.यो—चारनाथ नदी प्रणाली

download

२१-सं.पा.प्र.पु.यो—चन्दहा नदी प्रणाली

download

२०-सं.पा.प्र.पु.यो—खाडो नदी प्रणाली

download

१९-सं.पा.प्र.पु.यो—कमला—दक्षिण नदी प्रणाली

download

१६-सं.पा.प्र.पु.यो —बताहा नदी प्रणाली

download

१४-सं.पा.प्र.पु.यो —ठाकुर नदी प्रणाली

download

१३. सं.पा.प्र.पु.यो- तावा दक्षिण

download

१२. सं.पा.प्र.पु.यो- सुनकोशी

download

११. सं.पा.प्र.पु.यो- रतुवा

download

१०. सं.पा.प्र.पु.यो- पटनाली

download

९. सं.पा.प्र.पु.यो- मेची

download

८.सं.पा.प्र.पु.यो- लोहन्द्रा

download

७. सं.पा.प्र.पु.यो- कोकाहा

download

६. सं.पा.प्र.पु.यो- कनकाई

download

४. सं.पा.प्र.पु.यो- बुढी

download

३. सं.पा.प्र.पु.यो- बिरिङ

download

२.सं.पा.प्र.पु.यो- बक्राहा

download

१. सं.पा.प्र.पु.यो-अँधेरी-बरुवा-द्वार

download

Funding Proposal

download
Topic Download

बिदाको माग फारम

download

२२३ - भ्रमण आदेस फारम

download
Topic Download

कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि,२०८०

download

कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७९

download
चुरे उत्थानशील आयोजना